بررسی پلاک ثبتی‌ها درباره باغ بودن یا نبودن

0 244

نیکان شهر: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز یکشنبه ۹ پلاک ثبتی را در خصوص باغ بودن یا نبودن تعیین تکلیف کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بیست و نهمین جلسه علنی این شورا بررسی پلاک ثبتی های مختلف درباره باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۶۸.۱۰۷ اشاره کرد و افزود: این ملک واقع در منطقه یک به مساحت ۴۴۹ متر مربع است که کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن آن داده است.

اعضای شورای شهر تهران نهایتا با ۱۷ رأی موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این ملک موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی۱۸۶۳.۲۹۴۴اشاره کرد و افزود: این ملک به مساحت ۳۷۴ متر مربع در منطقه ۲۲ واقع شده که کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای شهر تهران پس از بحث وبررسی به اتفاق آرا با خروج این پلاک ثبتی از دستور کار موافقت کردند.
عباسی به پلاک ثبتی ۳۳۳۳.۸۵۴.۸ اشاره کرد و افزود: این ملک به مساحت ۲۳۵۸ متر مربع در منطقه یک واقع شده که کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن آن داده است.
اعضای شورای شهر تهران نهایتا با ۱۸ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این ملک موافقت کردند.
در ادامه عباسی به پلاک ثبتی ۷۰.۱۴۷۶۱۱.۷۷ اشاره کرد و افزود: این ملک به مساحت ۱۸۱۱ متر مربع در منطقه یک واقع شده و کمیسیون شهرسازی شورای رای به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای شهر تهران نهایتا با ۲۰ رای موافق به نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
عباسی به پلاک ثبیت ۷۰.۴۴۲۳۶.۲ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۱۸۱۱ متر مربع در منطقه یک واقع شده و کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای شهر تهران با ۱۸ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۷۰.۱۴۸۷.۱۱۷۶ اشاره کرد و افزود: این ملک در منطقه یک واقع شده که حد نصاب درختان آن ۶۵ اصله است که در حال حاضر وجود ۶۴ اصله درخت در آن گزارش شده است بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۲۰ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
عباسی به پلاک ثبتی ۹۰.۱۶۶.۳۱ اشاره کرد و افزود: حد نصاب درختان این پلاک ثبتی ۲۷ اصله است که در حال حاضر وجود ۳۱ اصله در آن گزارش شده است. برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۹ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
در ادامه عباسی به پلاک ثبتی ۶۸.۲۵۳ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی حد نصاب ۱۶ اصله را دارد که در حال حاضر وجود ۲۴ اصله درخت در آن گزارش شده است بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۱۸ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شهر تهران مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
عباسی به پلاک ثبیت ۳۴.۲۱۴۴.۲اشاره کرد و افزود: این ملک به مساحت ۵۹۴ متر مربع در منطقه یک واقع شده که کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای شهر تهران نهایتا با ۱۴ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

منبع: ایسنا

پیام بگذارید