افزایش ۶۵۲ درصدی بازپرداخت بدهی شهرداری

0 285

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، گفت: ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها و اصل و سود تسهیلات دریافتی نسبت به پیش بینی بودجه افزایش دارد که این افزایش حاکی از آن است که مدیریت شهری علیرغم برخورداری از تنگناهای شدیدمالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد.

سید حسن رسولی در ارائه گزارش درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران مرداد و شهریور و شش ماهه نخست سال ۹۸، اظهار کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه مرداد و شهریور ماه بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دوماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۳هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، که در این دو ماه توانسته مبلغ یک هزار ۹۶۱ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد درآمد با ۳۸ درصد عدم تحقق تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: از کل درآمدهای دو ماه یک هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان آن معادل ۹۴درصد نقد و ۶ درصد یک میلیارد و ۲۴۹ ریال آن غیرنقد است. آن قسمت از درآمدها و منابع شهرداری تهران که بالفعل قابلیت نقدشوندگی نداشته منابع غیرنقد است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه از کل درآمدنقدی وصولی دو ماه ۴۴درصد آن یعنی ۸۰۴ میلیارد تومان پایدار و ۵۶درصد آن یعنی یک هزار و ۳۲ میلیارد تومان ناپایدار است، تاکید کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد هزینه ای دو ماهه تا سقف ۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته است. با اعلام مبلغ دو هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه ثبت شده در این دو ماه معادل ۷۴ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ ۹۴ درصد بصورت پرداخت نقدی و ۶ درصد هزینه غیرنقدی است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اعلام کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۹هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان اقدام کند. شهرداری طی این دوره شش ماهه توانسته مبلغ ۷هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان معادل ۸۲ درصد درآمد تحصیل کند. بنابراین طی شش ماهه مذکور کسری عملکرد یک هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

وی گفت: از کل درآمد شش ماهه مبلغ ۶ هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان آن معادل ۸۰درصد نقد و ۲۰درصد آن یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی ۳۵درصد آن درآمد پایدار و ۶۵ درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی درباره عملکرد هزینه ای شش دوازدهم نیز اظهار کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۸هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۶هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان یعنی ۷۵ درصد هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ ۹۸ درصد بصورت پرداخت های نقدی و دو درصد هزینه غیرنقدی است.

رسولی درباره هزینه‌های جاری شش دوازدهم نیز گفت: بر اساس این گزارش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی ۸۹ درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب ۶ماهه داشته است همچنین در سرفصل حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل این عملکرد ۱۰۱ درصد، در سرفصل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت عملکرد ۲۰۶ درصد و در سرفصل تسویه بدهی ها (سایر مطالبات) عملکرد ۶۵۲ درصد محقق شده است.

رسولی در جداول مقایسه شش دوازدهم درآمد سال ۹۷ و ۹۸ نیز اعلام کرد: در بخش درآمد شاهد تحقق ۷۲ درصدی در سال ۹۷ این تحقق درآمد ۸۲ درصد است.

خزانه دار شورای شهر در مقایسه شش دوازدهم سال ۹۸ و ۹۷ در بخش هزینه گفت: ثبت هزینه در شش ماهه سال گذشته ۱۷ درصد و داری از جاری ۷۵ درصد است.

خزانه دار شورای شهر تهران، اظهار کرد: میزان درآمد شهرداری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۰ درصد یعنی از ۷۲ درصد به ۸۲ درصد افزایش یافته است. البته کسری درآمدی ۱۸درصدی علامت نگران کننده ای است. مضافاً که رقم بودجه ۱۸هزار و ۸۲۸ میلیارد تومانی کاملاً انقباضی است. حتی در صورت تحقق کامل از حیث قدرت خرید یک سوم بودجه سال ۹۵ قدرت خرید دارد.

وی ادامه داد: ثبت هزینه ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی ۱۷ درصد بوده است، طی ۶ ماهه اخیر این شاخص به ۷۵ درصد افزایش یافته است. رشد ۵۸ درصدی این نمایه نشانی از اهتمام شهرداری نسبت به ثبت به موقع هزینه ها در دفاتر مالی است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه ۲۰ درصد درآمدها از جنس غیرنقد و ۸۰ درصد آن نقدی است، اعلام کرد: این موضوع علامت اهتمام شهرداری به اصلاح نظام کسب درآمد و دور شدن از فروش انواع داراییها است. در عین حال گواه آن است که عملاً بودجه غیرنقد که یک سوم کل است فقط ۲۰درصد تحقق یافته است.

وی خطاب به شهردار تهران گفت:جناب آقای شهردار آیا بناست این قفل همچنان مثل سال گذشته بسته بماند. نمیخواهید با اعمال مدیریت موثرتر این مشکل را برطرف کنید؟ وظیفه من هشدار دادن است که متناوباً انجام داده و میدهم. سال گذشته این رقم ۱۰ درصد بوده امسال به ۲ درصد تنزل پیدا کرده است.

خزانه دار شورای شهر ادامه داد: هزینه جاری حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب ۱۰۱ درصد است. این شاخص نشان دهنده دو نکته است اول اینکه ارقام مندرج در سند بودجه سالیانه واقع بینانه نبوده است و دوم صرفه جویی لازم صورت نگرفته است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ردیف های بازپرداخت بدهی ها ۶۵۲ درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی ۲۰۶ درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان میدهد، اظهار کرد: این رشد حاکی است مدیریت شهری علیرغم برخورداری از تنگناهای شدیدمالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد. البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه ۹۸ ناچیز است.

وی ادامه داد: سهم مصارف هزینه‌ای ۶۶ درصد و سهم تملک سرمایه ای و تملک مالی به میزان ۳۴ درصد مصارف در ۶ ماهه اول سال جاری را نشان می دهد. همچنین ۱۸ درصد عدم تحقق درآمدهای نیمه اول سال در شرایطی است که بطور متوسط هزینه ها نسبت به ارقام پیش بینی شده بودجه ۹۸ با ۴۲ درصد رشد روبرو است. این نسبت‌ها عدم تعادل منابع و مصارف را به وضوح نشان می دهد.

رسولی تاکید کرد: ما جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری را با رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای ۵ سال (۱۳۹۸– ۱۴۰۲) در شورای شهر تصویب کرده‌ایم. ۴۲هزارو ۵۰۰ میلیارد این رقم وفق ماده ۲ برنامه سوم صرفاً میبایست صرف مسائل کلیدی شهر شامل توسعه زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل ریلی و عمومی، کاهش آلودگی هوا، برقراری توازن منطقه‌ای از حیث سرانه‌های خدمات شهری، صیانت از باغات، احیاء بافتهای ناکارآمدشهری، و حفظ بناهای فرهنگی و سلامت و اجتماعی گردد. یک ریال از این منبع طی ۵ سال برنامه سوم و امسال که اولین سال آن است نباید صرف امور جاری گردد.

وی گفت: بر این اساس ارائه اصلاح بودجه سال ۹۸ برای تحقق اهداف برنامه به همراه شناسایی و خلق منابع نوین درآمدی از یکسو و اتخاذ تصمیمات عملگرایانه، واقع بینانه و بزرگ از سوی دیگر برای شورا و شهرداری ضروری است. تقاضا میکنم در دوسال باقیمانده مشترکاً برای افزایش درآمدها بویژه پایدار، و کاهش هزینه‌ها از طریق کوچک سازی پیکره شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه شجاعانه تغییر رویکرد داده و مسئولانه و راهبردی تصمیم بگیریم. در غیراینصورت مدیریت پایتخت زمین‌گیر خواهد شد.

به گفته خزانه دار شورای شهر، جبران عقب ماندگی ۱۸ درصدی درآمدها در ۶ ماهه دوم سال و افزایش سقف کل بودجه امسال به حد یک پنجم منابع و مصارف برنامه ۵ ساله سوم یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان، کاری بزرگ و در راستای تامین مصالح شهر و شهروندان هرچند دشوار است ولی با اعمال مدیریت هماهنگ و شجاعانه امکانپذیر است.

منبع: خبرگزاری مهر

پیام بگذارید