کاهش ۲۰ درصدی صدور پروانه ساخت در تهران طی بهار ۹۸

0 405

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، صدور پروانه ساخت در بهار ٩٨ در تهران نسبت به فصل گذشته حدود ۲۰.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢٣.١ درصد کاهش داشته است.‌

​به گزارش نیکان شهر به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح “گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل بهار سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران
در فصل بهار سال ١٣٩٨، تعداد ١۵١٢٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۰.۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢٣.١ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۶.٩ واحد بوده است.تعداد ۲۲۰۴ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار ١٣٩٨، صادر شده است که نسبت به فصل گذشته، حدود ١٧.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢٧.٩ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل بهار ١٣٩٨ بالغ ‌بر ٢٧٨١ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢١,٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢١.۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٢۶٢ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور
در فصل بهار سال ١٣٩٨، تعداد ٩۵۶٩٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١۶,۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵.۵ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.۶ واحد بوده است‌. تعداد ٣۶۵٣٧ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در فصل بهار ١٣٩٨ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢١.٧ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیر بنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در فصل بهار ١٣٩٨، حدود ۱۷۵۴۰ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١٩.٣ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۰.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۴۸۰ مترمربع بوده است.

پیام بگذارید