تصویب مشروط گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران

0 472

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پایان گزارش تفریغ بودجه ۹۶ مدیریت شهری، شهرداری تهران را ملزم به ارائه گزارش جامعی از بدهی های شهرداری تهران کردند.

 

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز ادامه بررسی گزارش تفریغ سال ۹۶ شهرداری تهران را بررسی کردند.

در ابتدای جلسه محمود میرلوحی در تبصره الحاقی پیشنهاد داد عطف به بند ۱۷ و ۱۸ گزارش حسابرسی، بررسی کارشناسی و آسیب شناسی نیز علل عدم تحقق محسوس تبصره ۱۷ و ارائه راه حل های موثر در خصوص فرصت های سرمایه گذاری و پروژه های مشارکتی در دستور کار قرار گیرد و گزارش آن طی ۳ ماه به شورا ارائه شود.

میرلوحی پیشنهاد خود را به دلیل اینکه دو تن از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با او صحبت کرده بودند، پس گرفت اما در تبصره الحاقی دیگر از هیئت رئیسه خواست تا گزارش جامعی از نحوه شکل گیری بدهی های بانکی، پیمانکاران و طرح ها همراه با مقایسه مجوزهای قانونی و تبصره های بودجه به شورای شهر ارائه شود.

وی دلیل این پیشنهاد خود را اینگونه تشریح کرد که اگر امروز به راحتی از این موضوع عبور کنیم، فردا باید در برابر آن پاسخگو باشیم چرا که این بدهی ها که رقم آن بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است، به نام مدیریت شهری جدید ثبت خواهد شد بنابراین باید این گزارش از چگونگی شکل گیری این بدهی ها به شورا ارائه شود.

وی ادامه داد: این بدهی‌ها به گونه ای بوده است که مدیریت شهری کنونی را به گروگان گرفته است و ما هر کاری می خواهیم انجام دهیم به دلیل این بدهی ها نمی توانیم.

در ادامه جلسه، مجید فراهانی پیشنهاد دیگری با این مضمون ارائه کرد.

وی به استناد تحقق بند ۸ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: به منظور نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه های آن توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری تهران مکلف است بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ظرف حداکثر مدت ۴۵ روز از تاریخ تصویب نسبت به شناسایی، اندازه گیری و گزارش گیری بدهی ها در سطح واحدهای ستادی مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته در سالهای پیشین تا پایان مردادماه سال ۹۶ اقدام و گزارش را مشتمل بر تاریخ ایجاد بدهی ها از جمله اصل بدهی، میزان جرایم ناشی از سررسید بدهی تا تاریخ یادشده و علت ایجاد بدهی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و گزارش را برای استماع شهروندان ارائه کند.

پس از قرائت این تبصره الحاقی از سوی فراهانی، میرلوحی از پیشنهاد خود صرفنظر کرد و با این بند الحاقی همراه شد.

در نهایت ۱۴ نفر از اعضای شورای شهر به این بند الحاقی رای مثبت دادند.

بدین ترتیب گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران تصویب شد.

پیام بگذارید